Adatkezelési tájékoztató

Bevezető

Tájékoztatjuk, hogy Ön az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (adatkezelő) értékesítési hálózati Aegon Lépj! karrier portálján tartózkodik. A portál az adatkezelő humánerőforrás igénye iránt érdeklődők számára nyújt információkat, amelyek ismeretében önként határozhat, hogy kapcsolatba kíván-e lépni Társaságunkkal. Ha Ön a kapcsolatfelvétel mellett dönt, szükségünk lesz a személyes adataira, amelyeket a kiválasztási eljárásban csak az előzetes hozzájárulása alapján kezelünk.

Az Aegon Magyarország Zrt. értékesítési hálózata fejlesztése érdekében jelölteket toboroz. A jelentkezők adataiból az Aegon egy nyilvántartást kíván készíteni, amelyben tárolt adatokat az 3 évig kizárólag a megüresedő értékesítői, tanácsadói pozíciók betöltése érdekében kívánja kezelni. A nyilvántartásba vétel önkéntes. A jelölt az általa megadott adatokról bármikor tájékoztatást kérhet, kérheti azok helyesbítését, törlését, zárolását. Az Aegon a nyilvántartásban szereplő adatokról csak azokat tájékoztatja, akik részt vesznek az általa indított kiválasztási eljárásban. Ha az adatkezeléssel nem ért egyet a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. A kiválasztás és a nyilvántartás érdekében az Aegon telefonon kezdeményezi a kapcsolatfelvételt, amelyhez előzetesen az érdeklődő alábbi személyes adatait kéri.

Annak érdekében, hogy a hozzájárulásról megalapozottan tudjon dönteni, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Az adatkezelőnek és képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;

Adatkezelő:

Neve: Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.
Székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 1.
Képviselője: Bodor Péter vezérigazgató-helyettes
Elérhetőségei: https://www.aegon.hu/adatbiztonsag

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei;

Neve: dr. Nagy László
e-mail: adatvédelem@aegon.hu

A személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelő az Ön adatait

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Ön hozzájárulása alapján kívánja kezelni.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat
állásajánlatokkal kapcsolatos tájékoztatók,
tanácsadói alkalmassági teszttel kapcsolatos eredmények,
információk megosztása,
valamint az Önnek címzett marketing célú üzenetek, hírlevelek küldésére
használja fel az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. érdekében.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái;

Az adatkezelő az adatkezelés során az ön személyes adatait a kizárólag a Nyilatkozatban megjelölt partnereinek adja át. Ön a Nyilatkozat során megjelölt, ön által kiválasztott ügynökség esetében engedélyezi az adatai felhasználását. Adatait csak az ön által megjelölt ügynökségnek fogjuk átadni.

Az ön által megjelölt ügynökségek a fenti adatkezelési cél tekintetében, az adatkezelő szervezésében közös adatkezelők, mert mindannyian ugyanazon célra kívánják az Ön adatait kezelni.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelő informatikai működését az adatkezelő tulajdonosa (Aegon N.V. székhelye: Aegonplein 50, 2591 TV, The Hague, Hollandia Cégjegyzékszám: 27076669), tulajdonában lévő EDC Company (Cégjegyzékszám: SC367146 Székhely: Aegon Lochside Crescent, Edinburgh Park, Edinburgh EH12 9SE, Egyesült Királyság) kiszervezett tevékenység keretében biztosítja, amelynek keretében az adatai átfutnak olyan számítógépeken is, amik az Aegon nemzetközi cégcsoport Európai Unión belüli országaiban helyezkednek el. Ezekben az országokban az Ön adatait nem kezelik, csupán az adatok technikai továbbítását végzik.

A kezelni kívánt személyes adatok és tárolásuk időtartama

Az adatkezelési cél eléréséhez az alábbi adatait kívánjuk kezelni:

név, telefonszám, e-mailcím, születési idő, lakhely, végzettség, vezetői tapasztalat

Az Ön által a munkaerő kiválasztás érdekében megadott személyes adatait csak addig kezeljük, ameddig az adatkezelő dönt az Ön esetleges alkalmazásáról. Ha döntés Önnel egyetértésben a foglalkoztatásra irányuló szerződés megkötése, adatait nem töröljük, hanem egy új jogalappal, az Önnel kötött szerződés alapján kezeljük.

Az Ön által a munkaerő kiválasztás érdekében megadott személyes adatait, valamint a kitöltött Tanácsadói Alkalmassági Tesztet és annak értékelését a Társaságok a létrejövő jogviszony ideje alatt, vagy ha nem jön létre a jogviszony, akkor a szerződésről született nemleges döntésről szóló értesítést követően 3 évig kívánják kezelni kizárólag a megüresedő értékesítői, tanácsadói pozíciók betöltése érdekében.

Az érintett jogai

Tájékoztatjuk, hogy bármikor, korlátozás nélkül kérelmezheti, hogy adjunk tájékoztatást az Önre vonatkozó személyes adatokról, kérheti azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, illetve tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A korlátozáshoz és a tiltakozáshoz való jog kapcsán felhívjuk a figyelmét, ha foglalkoztatásra irányuló szerződést köt az adatkezelővel, ezen jogai leszűkülnek, hiszen a foglalkoztatási szerződés keretében olyan adatokat kell kezelnünk, amelyet jogszabály rendel el, illetve a jogviszony fenntartása érdekében kezelnünk kell.

Tájékoztatjuk, hogy Önt megilleti az adathordozhatósághoz való jog, amelynek keretében kérheti, hogy az általunk kezelt adatait egy Ön által megjelölt adatkezelőhöz/adatfeldolgozóhoz továbbítsuk, feltéve, hogy ennek technikai és adatbiztonsági feltételei rendelkezésre állnak.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés ideje alatt adatai kezelésre adott hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatait nem köteles megadni az adatkezelésben való részvételhez, de ha nem adja meg, nem tudjuk megkeresni állásajánlatainkkal, illetve jelentkezésével kapcsolatban nem tudjuk felvenni önnel a kapcsolatot.

Tájékoztatjuk, hogy adatkezelésünk ellen a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

A hatóság honlapjának címe: www.naih.hu

Automatizált döntéshozatal ténye, profilalkotás

Tájékoztatjuk, hogy a kiválasztási eljárás során nem alkalmazunk automatizált döntéshozatali eljárást, és profilalkotást.

További célú adatkezelés

Tájékoztatjuk, hogy a kiválasztási eljárás keretében rendelkezésünkre bocsátott adatait a kiválasztástól eltérő célra nem használjuk.